Selasa, 11 Jun 2013

Masalah makna dalam terjemahan

  • Semantik merupakan satu bidang semantik yang mempelajari tentang makna.
  • Semantik atau kajian makna adalah satu bidang yang luas mencakupi kebanyakan daripada struktur dan fungsi bahasa dan juga masalah dalam kajian psikologi, falsafah dan antropologi.
  • Odgen dan Richard dalam buku The Meaning of Meaning (1956) memberikan 16 pengertian dan erti bagi makna; antaranya ialah suatu yang intrinsik, pokok, kemahuan dan suatu peristiwa yang diharapkan.
  • Bloomfield mentakrifkan makna sebagai suatu bentuk linguistik sebagai keadaan apabila penutur tersebut mengujarkannya dengan gerak balas yang dijangkakan daripada pendengar.
  • Abdullah Yusof, Alias Mohd Yatim dan Mohd Ra'in Shaari menyatakan semantik merupakan kajian makna istilah. Berasal daripada perkataan Greek "semantikos" yang membawa maksud "erti yang penting".
  • Kajian makna dalam bahasa Melayu menurut penggolongan semantik - adalah cabang linguistik - yang berperanan semata-mata untuk meneliti - makna kata - bagaimana asal mulanya - bagaimana perkembangannyadan apakah sebab-sebab terjadi perubahan makna dalam sejarah bahasa.
  • Rumusan : Kata semantik bidang linguistik yang mempelajari hubungan antara tanda-tanda linguistik dengan hal-hal yang ditandainya. Mempelajari makna atau erti dalam bahasa


Sebelum kita mengetahui  makna2 dalam terjemahan elok lah kita mengetahui makna perkataan 

Makna perkataan

Makna perkataan dipengaruhi oleh posisinya dalam ayat, bidang ilmu dan situasi pemakaian dan budaya penutur misalnya:

1) He sat on the chair
2) He will chair the meeting
Jadi bila diterjemahkan perkataan ini
1) Dia duduk diatas kerusi
2) Dia akan mempengerusikan mesyuarat itu

Jadi kita dapat lihat makna chair itu berubah mengikut posisi atau kedudukan konteks ayat.


Jenis-jenis makna

Untuk mengetahui sesuatu makna maka jenis2 makna perlu kita ketahui.
1) Makna rujukan

Setiap perkataan mempunyai banyak makna dan setiap perkataan tersebut adalah kabur  misalnya :- Rumah
Ia boleh jadi rumah banglo,rumah pangsa. rumah kampung dan sebagainya. Makna ini akan jadi jelas apabila ada konteks seperti contoh diatas.

2)Makna Leksikal

Makna leksikal adalah unsur-unsur bahasa sebagai lambang peristiwa dan sebagainya. Nak mudah jangan pening kepala makna leksikal adalah makna asal perkataan. Contohnya: Bad membawa makna jahat, buruk, susah, tidak sedap, busuk. Kita tidak dapat memastikan mana satu makna yang sesuai untuk dipadankan dengan bad selagi perkataan ini tidak dimasukkan dalam ayat.

3)Makna Gramatikal

Gramatikal adalah makna unsur linguistik yang dilihat dari fungsi tatabahasa.

4) Makna konteks

Makna konteks adalah menunjukkan hubungan antara ujaran dengan keadaan iaitu sesuatu perkataan yang dikaitkan dengan situasi penggunaan bahasa. 
Cotoh: Selamat pagi! ( boleh dimaksudkan keluar! apabila ia diucapkan oleh ketua kepada orang bawahan yang selalu datang lambat)

5) Makna sosio- Kultural

Makna ini mempunyai kaitan erat dengan sosiobudaya pemakai bahasa
Contoh: Marhusip  dalam bahasa batak Toba mempunyai hubungan rapat dengan satu adat perkhawinan. Tetpi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ia membawa maksud berbisik Jadi perkataan ini tidak perlu diterjemahkan hanya buat nota kaki.

6) Makna konotatif

Sebelum tu jom kta tahu maksud konotasi dan denotatif.

Makna konotatif yang lebih luas maksudnya daripada makna denotatif atau makna rujukan dan melibatkan perasaan. Contoh babi-> Membawa konotasi berbeza pada bukan Islam dengan Melayu Islam.

7) Makna Emosi

Makna emosi mesti diterjemahkan dengan betul. Contoh-> Madu, lembu kekasih curang mendatangkan emosi yang pelbagai.

8) Makna Figuratif

Figuratif adalah simpulan bahasa, kiasan, peribahasa metofora -> ungkapan bersifat figuratif
 Contoh: Ayam
kaki dikiaskan kepada kaki ayam 
Manusia dikiaskan kepada ibu ayam.
Perluasan makna figuratif ini terjadi kerana diterbitkan oleh masyarakat berdasarkan sifat2 yang dianggap paling menonjol pada sesuatu benda.
Contoh: Bodoh -> lembu

Nukilan Fazila omar