Rabu, 5 Jun 2013

Jenis Terjemahan

secara umumnya terdapat dua jenis terjemahan yaitu terjemahan secara lisan dan terjemahan secara tulisan.Ciri-ciri Terjemahan Tulisan ialah ianya dilakukan secara bertulis
Penterjemah masih berkesempatan membaiki kesilapan terjemah yang dilakukan.
Kefasihan berbicara tidak menjadi syarat yang mutlak.
Penguasaan bahasa sumber & bahasa sasaran yang pasif pun tidak menjadi hambatan untuk menjadi penterjemah tulisan yang baik.


Ciri-ciri terjemahan lisan
 • —Dilakukan secara lisan. 
 • —Dilakukan secara langsung, cepat & tepat.
 • Tidak boleh berhenti walaupun sekejap untuk membaiki unsur-unsur bahasa atau ujaran yang salah, atau yang tidak tepat benar padanan terjemahannya. 
 • —Penterjemah disyaratkan berkemampuan berbicara yang lancar & fasih dalam  bahasa Sumber & Sasaran.—Perlu 
 • berpengetahuan luas. 
 • Mampu mentafsirkan apa sahaja yang diujarkan. 
 • Perlu menjalani latihan yang panjang & perlu mencari pengalaman yang berterusan.
Jenis-jenis terjemahan menurut beberapa ahli dan ciri-cirinya..


 1. menurut Robert Lado ada 2 jenis terjemahan iaitu faktual dan sastera

 terjemahan faktual
 ciri-ciri terjemahan    faktual
 Terjemahan yang memindahkan  maklumat yang berbentuk fakta.
Contoh: Terjemahan buku, surat khabat, surat-surat rasmi, ubat-ubatan, iklan dsbnya.
Hendaklah ringkas, sederhana, wajar dan tidak mengelirukanTerjemahan yang mengelirukan bukan sahaja menyesatkan pembaca, malah boleh membawa kemudaratan kepada pembaca.

 

terjemahan sastera

ciri-ciri terjemahan sastera


 • Dilakukan untuk kepentingan kesenian & kesusasteraan.
 • —Contoh: Terjemahan prosa, puisi, drama, opera, cerita-cerita bergambar, filem dsbnya.
 • Amat setia dengan isi teks asal, bentuk pengungkapannya, & kesan yg ditimbulkan oleh teks tsb.
 • Mampu merasai nuansa & getar rasa yg terkandung dlm teks asal.
 • Lebih mementingkan keindahan bahasa & ketajaman pemaknaan bahasa sumber. 
 • —Kesilapan terjemah tidaklah akan terlalu mengelirukan pembaca atau memudaratkan mereka.

  2. menurut Roman Jacobson ada tiga jenis terjemahan yaitu Intralingual, Interlingual dan Intersemiotik 

terjemahan intralingual
ciri-ciri terjemahan Intralingual ialah:
Dilakukan di dalam & berkenaan dgn satu bahasa tertentu shj, iaitu penterjemahan variasi-variasi bahasa yg terdapat dalam bahasa itu. Contoh: Dialek ke dialek yg lain. Dialek ke bahasa baku atau sebaliknya.Bahasa kasar ke bahasa halus dsbnya.


Terjemahan Interlingual
terjemahan Interlingual ialahTerjemahan daripada satu bahasa ke bahasa lain yang sama sekali berbeza dari segi sifat, karakter dan strukturnya.
—Contoh:—Terjemahan drp bahasa Melayu ke bahasa Arab.
terjemahan Intersemiotik
terjemahan intersemotik adalah terjemahan Daripada suatu bentuk sistem simbol atau sistem tanda ke dalam suatu bahasa atau ke dalam bentuk lainnya. —Contoh: Pergerakan tangan polis trafik diterjemahkan ke bentuk kata-kata. Terjemahan kod-kod tertentu ke dalam bentuk bahasa. Bahasa lisan atau tulisan dipindahkan ke bentuk kod-kod tertentu. —Bahasa isyarat dipindahkan ke bentuk bahasa lisan atau tulisan.
        
 3. menurut J.C. CATFORD Pembahagian Terjemahan Didasarkan Kepada: 
yang pertama berdasarkan Keluasan Bahan Yang Akan Diterjemahkan. ianya meliputi Terjemahan Penuh & TerjemahanSebahagian.
kedua Unsur Linguistik yang mencakupi Terjemahan Tuntas & Terjemahan Terbatas.
Terjemahan Terbatas:Terjemahan FonologiTerjemahan GrafologiTerjemahan Tatabahasa Terjemahan Kosakata.
—yang ketiga Tataran Linguistik yang terdiri dari —Terjemahan Terikat danTerjemahan BebasTerjemahan Penuh
—Keseluruhan teks sumber diterjemahkan ke dalam bahasa sasaran tanpa ada yang ditinggalkan
Terjenahan Sebahagian
—jenis terjemahan ini ianya bukan semua teks sumber diterjemahkan, Ada bahagian tertentu tidak diterjemahkan, malah digabungkan begitu sahaja dengan teks sasaran. 
diantara penyebabnya ialah—Kosa kata teks sumber tidak dapat diterjemahkan/tidak ada padanan yang tepat dalam bahasa sasaran. 
—Untuk kepentingan tertentu seperti utk memelihara ‘warna aslinya’ atau utk memberikan cita rasa murni bahasa sumber dlm bahasa sasaran. Terbentuk juga teknik pinjam terjemah (loan translation).

Terjemahan Tuntas
Terjemahan tuntas ialah Terjemahan yg memindahkan semua unsur kebahasaan, yakni penggantian unsur tatabahasa dan kosakata bahasa sumber dengan padanan terjemah tatabahasa dan kosakata bahasa sasaran, disertai dengan penggantian unsur-unsusr fonologi dan grafologi bahasa sumber oleh fonologi dan grafologi bahasa sasaran.

Terjemahan Terbatas
Dalam terjemahan terbatas, yang digantikan hanyalah salah satu unsur yang terdapat dalam teks sumber dengan padannya dalam bahasa sasaran. 
—Hanya unsur grafologi, atau fonologi, atau kosakata atau tatabahasa yang dipindahkan. 
—Tidaklah sepenuhnya merupakan kegiatan terjemahan.

Terjemahan terbatas terbagi kepada tuga pula iaitu Terjemahan Finologi,Grafologi dan Tatabahasa

 • TERJEMAHAN FONOLOGI 
—Fonem bahasa sumber digantikan dengan padannya dalam bahasa sasaran tanpa perubahan tatabahasa dan kosakata. 
—Selalu dilakukan oleh pelakon, (filem, drama, teater dsbnya) dalam meniru aksi-aksi tertentu. Penampilan seseorang yang sdang belajar suatu bahasa asing yang selalu sahaja melakukan kesilapan dalam pengucapan dan pengujaran boleh sahaja dijadikan contoh konkrit terjemahan fono.

 • TERJEMAHAN GRAFOLOGI
—Grafik bahasa sumber digantikan dengan grafik bahasa sasaran, ini dilakukan untuk menghasilkan tata huruf atau tipografi tertentu.
—Sering dilakukan oleh pelajar yang baru belajar bahasa asing. Berbeza dengan transliterasi
 • TERJEMAHAN TATABAHASA 
Yang dipindahkan ke bahasa sasaran hanyalah tatabahasa bahasa sumber. 
—Bahagian-bahagian lain tidak dialihkan. 
—Terjemahan Kosakata: 
—Yang dipindahkan hanyalah unsur kosakata bahasa sumber. 
—Unsur-unsur lain tidak dipindahkan. Biasanya berlaku dalam proses belajar bahasa.

Terjemahan Terikat
—ciri-ciri terjemahan terikat ialah ianya jenis terjemahan yang terbatas,Terjemahan dalam tataran kata dan morfem sahaja, —Terjemahan kata demi kata (word for word transalatio) termasuk dalam kategori terjemahanterikat. Terjemahan kata demi kata biasanya digunapakai dalam terjemahan puisi atau dalam terjemahan untuk memperlihatkan perbezaan antara dua bahasa yang terlibat.

Terjemahan Bebas

Terjemahan terbatas ialah terjemahan tuntas yang tidak dibatasi oleh keterikatan pada penterjemahan suatu tataran tertentu. Biasanya, berada pada tataran yang lebih tinggi daripada tataran tata, atau morfem, atau ayat. —Kelebihan terjemahan bebas ini ialah Berusaha sedaya upaya untuk menyampaikan segala mesej yg ada dlm teks asal. —Hasil terjemahan merupakan gagasan pengalaman penulis, ditambah dengan gagasan pengalaman penterjemah, keupayaan, kemampuan & daya kreativiti penterjemah benar-benar teruji. —Karya terjemahan menjadi lebih menarik dan senang dibaca.

4.  menurut PETER NEWMARK jenis terjemahan ada dua iaitu Komunikatif dan Semantik
Terjemahan Komunikatif

Ciri-cinya: 
—Menghasilkan pada pembaca kesan yang sehampir mungkin seperti kesan pembacaan yg dialami oleh pembaca teks asal, lebih memberi perhatian kepada pembaca kedua, Mementingkan budaya bahasa sasaran. Mementingkan fungsi. Masih perlu menghormati bentuk teks sumber dan bekerja berdasarkan
bentuk itu. —Terjemahan lebih lancar, lebih mudah, lebih jelas, lebih langsung, lebih biasa, akur pada laras tertentu bahasa, cenderung untuk kurang menterjemah (lebih cenderung untuk kurang menterjemah - menggunakan istilah yang lebih umum & menyeluruh dalam petikan-petikan yang sukar/sulit). Menulis menggunakan bahasanya sendiri dalam bentuk yang lebih baik daripada teks asal, Boleh membaiki & membetulkan logik,Menggantikan bahasa kasar dgn bahasa halus, atau dgn struktur sintaksis. Struktur sintaksis ini hendaklah boleh menghilangkan kesamaran, mengurangkan ulangan & mengenepikan tafsiran ketaksaan. —Meminda & mengikhtisarkan istilah umum yg longgar kp komponan yg lebih jelas.—Membakukan keganjilan idiolek (bahasa yang bersimpang-siur),—Berhak membetulkan kesilapan fakta dan sesuatu yg tertinggal,Mencatatkan apa yang perlu dilakukan dalam nota kaki, —Lebih bersifat khusus. Pembaca teks sasaran mengandaikan diri mereka sama dengan pembaca teks sumber.

Terjemahan Semantik
Terjemahan Semantik ialah terjemahan yang mencuba menghuraikan makna konteks yang terdpt dlm teks asal setepat-tepatnya, setakat yang dibenarkan oleh struktur semantik dan sintaksis bahasa sasaran.

Ciri-ciri Terjemahan Semantik
  —Banyak berkisar dalam budaya asal.
—  Menolong pembaca hanya pada konotasi.
—  Lebih cenderung kepada terjemahan berlebihan.
  —Mementingkan makna.
—  Mementingkan bahasa sumber.
—  Lebih bersifat rumit, lebih terperinci, lebih kekok, lebih mendalam dan lebih menelusur      proses fikiran penyampai daripada tujuannya.
—  Mementingkan bahasa dan mengandungi maklumat yang banyak.
       Mutu terjemahan semantik selalunya lebih rendah. 
      —Menyebabkan makna teks sumber hilang. 
      cuba mencipta semula setepatnya nada & sifat khusus teks asal. 
      —Perkataannya dianggap tidak boleh diusik. Terjemahan semantik terpisah daripada masa dan ruang setempat
     —Cuba mengekalkan idiolek penulis. 
     —Bentuk ungkapan khusus penulis lebih utama. 
     —Bersifat lebih luas dan sejagat. 
     —Berbicara dengan semua pembaca atau pendengar.
sumber: nota kuliah ke empat Tejemahan Arab Melayu