Rabu, 1 Mei 2013

MUTIARA HADIS

~JOM TINGKATKAN PENGUASAAN BAHASA ARAB DENGAN MENGHAFAL HADIS~

Cara Mendapat Kasih Sayang Allah SWT
عَــنْ أ َبـِـى هُـرَيْــرَة َ رَضِـــيَ اللهُ عَــنـْـهُ، قـَـالَ رَُسُـــولُ اللهِ صَلـَّــــى اللهُ عَـــلـَــيـْــهِ وَسَــلـَّـــمَ: إ ِن َّ اللهَ عَـــز َّ وَجَـــلَّ قـَـالَ: مَـــن ْ عَــادَى لـِـــى وَلـِـــيـًا، فـَـقـَـدْ آذ َنـْــتـُــهُ بـِـالـْـحَـــرْب، وَمـَـا تـَـقـَــرَّبَ إ ِلـَـيَّ عَــبـْــدِى بـِــشـَــيْءٍ أ َحـَــبَّ إ ِلـَــىَّ مِـمـَّــا افـْتـَــرَضـْــت ُ عـَــلـَــيـْــهِ، وَمـَــا يـَــز َالُ عـَــبـْــدِى يـَـتـَـقـَـرَّب ُ إ ِلـَــيَّ بـِــالنـَّــوَافـِــل ِ حَــتـَّى أ ُحـِــبـُّــهُ. فـَــإ ِذ َا أ َحـْــبَـبـْــتـُــهُ، كـُــنـْــت ُ سـَــمـْــعـَــهُ الـَّــذِى يـَــسـْــمـَــعُ بـِــهِ، وَبـَــصـَــرَهُ الـَّــذِى يـُــبـْــصـِــرُ بـِــهِ، وَيـَــدَهُ الـَّتـِـى يـَـبـْـطِــش ُ بـِــهـَــا، وَرِجـْــلـَــهُ الـَّــتـِــى يـَــمـْـشـِــى بـِــهـَــا، وَإ ِن سـَــأ َلـَــنـِــى لأُعـْــطـِــيَــنـَّــهُ، وَلـَــئـِــن ِ اسـْــتـَــعـَــاذَنـِــى لأ ُعـِــيـذ َنـَّــهُ، وَمـَــا تـَــرَدَّدْت ُ عـَــنْ شـَــيْءٍ أ َنـَــا فـَــاعـِــلـُــهُ تـَــرَدُّدِى عـَـن ْ نـَــفـْــس ِ عـَــبـْــدِى الـْــمـُــؤْمـِـن يـَـكـْرَهُ الـْــمـَوْت وَأ َنـَــا أ َكـْــرَهُ مَــسَــاءَتـَــهُ

رواه البخارى
maksudnya:


Daripada Abu Hurairah r.a, sabda Rasulullah s.a.w: Sesungguhnya Allah 'Azza waJalla berfirman: "Sesiapa yang memusuhi seseorang wali Aku maka sesungguhnya Aku isytiharkan perang terhadapnya. Tidak ada satu perbuatan taqarrub (mendekatkan diri) kepadaKu oleh hambaKu yang lebih Aku cintai selain daripada kewajipan-kewajipan yang Aku fardhukan ke atasnya. HambaKu akan terus (beramal) menghampirkan diri kepada Aku dengan melakukan amalan-amalan sunat sehingga Aku mencintainya. Apabila Aku sudah mencintainya maka aku (menjadikan) pendengarannya yang dengannya dia mendengar, penglihatannya yang dengannya dia melihat, tangannya yang dengannya dia memukul dan kakinya yang dengannya dia berjalan. Jika dia memohon (sesuatu) daripada Aku nescaya aku berikannya, dan jika dia memohon perlindungan Aku (daripada sesuatu) nescaya akan aku lindunginya. Aku tidak ragu daripada sesuatu yang Aku lakukan sepertimana Aku ragu (hendak mengambil) nyawa hamba Aku yang mukmin di mana dia membenci maut sedang Aku tidak suka menyakitinya."hadis qudsi riwayat Al-Bukhari


*** Tambah ILMU, tambah AMAL ***by: Asyikin :)